SEKRETESSMEDDELANDE FÖR WEBBPLATSANVÄNDARE

1. INLEDNING

1.1 Vi på WSA respekterar integriteten hos alla som lämnar sina personuppgifter till oss. 

1.2 Sekretessmeddelandet beskriver hur WSA samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. 

1.3 Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och gällande lagstiftning som vi lyder under, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och nationella dataskyddslagar (tillsammans kallat ”Dataskyddslagar”). 

2. VILKA ÄR WSA?

2.1 ”WSA” är det lokala WSA-företaget i ditt land. Det lokala WSA-företaget har ansvar för dina uppgifter, vilket innebär att det lokala WSA-företaget bestämmer syfte och metod för hantering av dina uppgifter. När detta sekretessmeddelande nämner ”vi”, ”oss” eller ”WSA” hänvisar detta till det lokala WSA-företaget i ditt land. Du hittar kontaktinformationen till ditt lokala WSA-företag längst ner på webbplatsen.

3. DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN, SYFTET OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

3.1 När du besöker och använder denna webbplats

3.1.1 När du besöker och använder denna webbplats samlar vi in cookies och identitetsuppgifter om dig och sättet du använder webbplatsen. Det kan bland annat vara din webbläsartyp, söktermer som du använder på webbplatsen, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator. 

3.1.2 Syftet med behandlingen är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktionalitet, inklusive att skapa statistik. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna driva och förbättra webbplatsen (artikel 6(1) (f) i GDPR). 

3.1.3 Informationen kommer att vara i samlad form och den kommer inte att användas för att identifiera dig. Läs vår cookiepolicy för mer information, vilken du når via ”Godkännandeinställningarna” i pop upp-fönstret längst ner i vänstra hörnet av webbplatsen. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy. Du kan dra tillbaka eller ändra ditt samtycke genom att avvisa cookies i ”Godkännandeinställningarna” eller genom att blockera cookies i din webbläsare.  

3.2 När du använder vårt kontaktformulär eller butikssökning

3.2.1 Om du fyller i kontaktformuläret eller bokar en tid, eller om du använder vår butikssökning för att boka en tid eller skicka en förfrågan till en specifik audionom kommer vi att behandla din kontaktinformation, din plats, audionomen vi skickar dina personuppgifter till samt all information i din förfrågan. I vissa fall behandlar vi även information om att du har tagit WSA:s hörseltest online. Vi behandlar inte resultatet av hörseltestet.

3.2.2 Syftet med behandlingen är att underlätta din förfrågan om att bli kontaktad eller boka en tid. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna vara i kontakt med våra webbplatsanvändare (artikel 6(1) (f) i GDPR). Om du delar känsliga uppgifter, såsom hälsoinformation, med oss kommer vi endast att behandla sådan data baserat på ditt tidigare samtycke (artikel 9(2) (a) i GDPR).

3.3 När du registrerar dig för nyhetsbrevet 

3.3.1 Om du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer vi samla in ditt namn, e-postadress, plats och vilket språk du önskar att få nyhetsbrevet på. 

3.3.2 Utskick av marknadsföringsmaterial och behandlingen av respektive personuppgifter baseras på ditt samtycke att motta nyhetsbreven (artikel 6(1) (a) i GDPR). Där lokala lagar kräver en separat juridisk grund för behandlingen än sådant samtycke (t.ex. Danmark) behandlas personuppgifter i vårt legitima syfte att marknadsföra våra tjänster och ha kontakt med våra webbplatsanvändare (artikel 6(1) (f) i GDPR).

4. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

4.1 Vi samlar in en del uppgifter direkt från dig, till exempel när du registrerar dig för nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär. När du interagerar med vår webbplats samlar vi in teknisk data om din utrustning, webbläsaraktivitet och beteendemönster. Vi samlar in dessa uppgifter genom att använda cookies och liknande tekniker. Vi samlar i vissa fall även in information om att du har tagit WSA:s hörseltest online. 

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 När du använder vår butikssökning för att boka en tid eller skicka en förfrågan delar vi dina personuppgifter med audionomen du har valt så att de kan kontakta dig.  Om du har tagit WSA:s hörseltest online kommer vi även att dela denna information med audionomen. 

5.2 Om du använder ett kontaktformulär eller bokar en tid utan att välja en lokal audionom kommer vi att dela din förfrågan med en lokal audionom i närheten av dig så att de kan kontakta dig.

5.3 Dina personuppgifter delas även med tredje parter som behandlar personuppgifter åt oss, och därmed fungerar som vår databehandlare. Vi använder tredje parter för att skicka ut nyhetsbrev och som värdleverantörer. Vi har ingått avtal om databehandling som följer artikel 28 i GDPR med alla våra databehandlare för att säkra att de implementerar nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder, så att databehandlingen lever upp till kraven i GDPR och skyddar dina rättigheter.

6. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND 

6.1 Vi använder servrar som ligger inom EU. Några av våra databehandlare kan dock föra över dina personuppgifter till ett land utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till ett sådant tredje land säkras i de standardiserade avtalsklausulerna från EU-kommissionen (GDPR art. 46).

6.2 Dokumentationen i de standardiserade avtalsklausulerna från EU-kommissionen som har avtalats kan du få tillgång till genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnitt 10 och 11.

6.3 Dina personuppgifter kan även överföras till ett land utanför EES genom vår användning av cookies på webbplatsen. Du kan läsa mer om det i vår cookiepolicy, vilken du når via ”Godkännandeinställningarna” i pop upp-fönstret längst ner i vänstra hörnet av webbplatsen.

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Som registrerad har du följande rättigheter:

7.1.1 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och för att kontrollera att vi hanterar dem enligt lagen (art. 15 i GDPR).

7.1.2 Du kan ha rätt att begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör att du kan få ofullständig eller felaktig information som vi har om dig korrigerad (art. 16 i GDPR).

7.1.3 Du kan ha rätt att begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter i de fall det inte finns någon anledning för oss att fortsätta att hantera dem. I den utsträckning där fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller för att juridiska krav ska fastställas, verkställas eller försvaras, behöver vi inte radera dina personuppgifter (art. 17 i GDPR).

7.1.4 Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och där det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot hanteringen på denna grund (art. 21 i GDPR). 

7.1.5 Du kan ha rätt att begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta hanteringen av dina personuppgifter, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till hanteringen (art. 18 i GDPR).

7.1.6 Du har rätt att motta de registrerande personuppgifterna i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsligt format, och i vissa fall att få uppgifterna överförda från en databehandlare till en annan utan hinder (även känt som dataportabilitet) (art. 20 i GDPR).

7.1.7 Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka det när som helst. Att du drar tillbaka ditt samtycke påverkar inte behandlingen av uppgifterna innan tillbakadragandet av samtycket. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (art. 7(3) i GDPR). Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ska du kontakta oss via e-post på gdpr@wsa.com.

7.1.8 Endast för Frankrike: Om dina uppgifter gäller under franska dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst utfärda direktiv beträffade hanteringen av dina personuppgifter efter din död.

7.1.9 Om du inte är nöjd med sättet vi behandlar dina personuppgifter på kan du lämna ett klagomål till danska Integritetsskyddsmyndigheten eller till dataskyddsmyndigheten i ditt land eller i det land som du anser att brottet mot dataskyddslagen har uppkommit (art. 77 i GDPR). 
Du hittar datainspektionernas kontaktinformation på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. LAGRING AV DATA 

8.1 Uppgifter om din användning av webbplatsen, jfr. avsnitt 3.1, kommer att tas bort vid den senare i enlighet med vår cookiepolicy, vilken du når via ”Godkännandeinställningarna” i pop upp-fönstret längst ner i vänstra hörnet av webbplatsen.

8.2 Personuppgifter som samlas in som en del av din förfrågan i ett kontaktformulär, för att boka en tid eller via en butikssökning, jfr. avsnitt 3.2, raderas senast tre månader efter du har skickat in förfrågan. 

8.3 Om du har registrerat dig för nyhetsbrev, jfr. avsnitt 3.3, kommer vi behålla dina personuppgifter så länge du vill motta nyhetsbrev från oss. Vi behåller dokumentation om ditt samtycke i enlighet med gällande lag om tidsfrist.  

8.4 Vi förbehåller oss rätten att behålla dina personuppgifter under en längre period om det är nödvändigt för att etablera, utföra eller försvara ett rättsanspråk eller för att möta våra juridiska skyldigheter.

9. DATASÄKERHET

9.1 Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras, används, görs tillgängliga på ett otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom har endast anställda och leverantörer som har relevant och rimligt behov för att utföra sitt arbete tillgång till dina personuppgifter.

10. KONTAKTINFORMATION

Du hittar kontaktinformationen till det lokala WSA-företaget längst ner på webbplatsen.

11. VÅR DATASKYDDSANSVARIG

11.1 Vi har en dataskyddsansvarig. 

11.2 Om du har några frågor eller kommentarer i samband med detta sekretessmeddelande kan du kontakta:
dpo@wsa.com

12. ÄNDRINGAR I DESSA SEKRETESSMEDDELANDEN

12.1 Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast i januari 2021 och kommer regelbundet att uppdateras i enlighet med gällande regler och praxis samt i enlighet med ändringar i våra affärsprocedurer. Du kan alltid läsa den senaste versionen på våra webbplatser.