TILBEHØR – SPØRSMÅL OG SVAR

Du finner svar på spørsmål om produkter, tilpasning, tjenester og mer ved å lete gjennom kategoriene nedenfor. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, hjelper vi deg gjerne.

KAN DU PARKOBLE FLERE ENN ÉN DEX-ENHET TIL ET SETT HØREAPPARATER (F.EKS. KAN KUNDEN HA 2 RC-DEX-ER ELLER M-DEX-ER)?

Nei, bare én av hver DEX-enhet kan parkobles.


KUNDEN HAR EN PACEMAKER. ER DET TRYGT Å BRUKE DEX-TILBEHØR?

[Se dokumentet «Informasjon om trådløs WidexLink»]


ER DET MULIG Å BRUKE FLERE PROGRAMMER MED WIDEX CROS?  

Tilleggsprogrammer i mottakerhøreapparatet er ikke tilgjengelig mens WIDEX CROS er i bruk. CROS-senderen må slås av for å få tilgang til flere programmer. Selve CROS-senderen har ikke flere programmer.


HVILKE PROGRAMMER/INNSTILLINGER VIL WIDEX CROS OVERFØRE TIL HØREAPPARATET?

For CROS/BI-CROS-tilpasning vil WIDEX CROS bare overføre og ha med innstillinger fra Master-programmet. Dette inkluderer frekvensrespons, tale- og støymodus osv.


DET KOMMER INGEN LYDER FRA CROS NÅR JEG LUKKER BATTERILUKEN. HVA BØR JEG GJØRE?

Når du har lukket batteriluken, kan du slå på CROS-overføringen ved å slå på knappen nederst på CROS.


HVORDAN FUNGERER VOLUMKONTROLLEN MED CROS?

Volumkontrollen på CROS justerer bare den overførte lyden. Volumkontrollen på mottakerhøreapparatet (DREAM 9 eller FASHION) vil justere høreapparatvolumet i en BI-CROS-tilpasning, men er deaktivert i CROS-tilpasningen, siden høreapparatmikrofonene vil være deaktivert.


HAR CROS VARSLING OM LITE BATTERI?

Nei. Når batteriet går ut på CROS-senderen, vil brukeren høre en melding som angir at høreapparatet går tilbake til program 1 (normalt Master-programmet).


KAN JEG BETJENE ANDRE DEX-ENHETER MENS CROS ER SLÅTT PÅ?

Samtidig streaming fra både CROS og en annen DEX-enhet er ikke mulig, men hvis signalet fra en annen DEX er sterkere enn CROS, vil det overstyre CROS-signalet. Det avhenger av signalstyrken til DEX-enheten i forhold til CROS. Hvis PHONE-DEX for eksempel holdes opp mot øret med høreapparat, vil PHONE-DEX streame til høreapparatet og erstatte CROS-signalet.  Hvis DEX-tilkoblingen er ustabil, må CROS slås av.


KAN JEG BRUKE M-DEX MENS CROS ER SLÅTT PÅ?

Selv om det anbefales at CROS-overføringen slås av før bruk av streaming-enheter, vil M-DEX-streaming fungere mens CROS er slått på. Hvis M-DEX skal brukes til fjernkontrollfunksjoner, må CROS være avslått.


KAN JEG BRUKE UNI-DEX ELLER TV-DEX MENS CROS ER SLÅTT PÅ?

Ja, UNI-DEX eller TV-DEX kan brukes mens CROS er slått på, men det anbefales at CROS-overføring slås av før bruk av streaming-enheter.


KAN JEG BRUKE PHONE-DEX ELLER FM+DEX MENS CROS ER SLÅTT PÅ?

Det avhenger av nærhet og miljø. Hvis tilkoblingen er ustabil, må CROS-overføringen slås av eller nakkestroppantennen brukes for FM+DEX.


HVORDAN BRUKER JEG V.2 EASYWEAR MED WIDEX MOMENT?


ER EKSISTERENDE INDIVIDUELL EAR-TIPS (CRET) KOMPATIBLE MED EASYWEAR-MOTTAKERE?

Nei, på grunn av de nye målene på mottakerkabinettet er det ikke mulig å bruke en eksisterende individuell ear-tip med en EasyWear-mottaker.


ER DET KOMMET ET NYTT LEDNINGSMÅLEVERKTØY FOR EASYWEAR?

Nei, EasyWear bruker det eksisterende ledningsmåleverktøyet.


MÅ FM+DEX SAMMENKOBLES TIL HØREAPPARATENE? 

Sammenkobling kreves ikke for FM+DEX. Overføringen skjer automatisk når FM+DEX slås på og er innenfor rekkevidde av høreapparatene (maks 40 cm unna).


KAN FM+DEX BRUKES SOM EN EKSTERN MIKROFON?

Nei, FM+DEX er en trådløs FM-streaming-enhet som videresender signalet fra et FM-system til et DREAM-, CLEAR- eller SUPER-høreapparat (inkludert trådløse CIC-apparater) via WidexLink. FM+DEX trenger én FM-mottaker montert nederst på enheten for å motta signaler fra en ekstern FM-sender.


KAN FM+DEX BRUKES MED EN FM-MOTTAKER FRA EN ANNEN PRODUSENT?

Ja, FM+DEX er kompatibel med alle FM-mottakere via en 3-pinners europlugg-tilkobling. Skyv FM-bryteren til venstre for å spesifisere denne tilkoblingstypen på FM+DEX.


HVORFOR FUNGERER M-DEX SOM EN FJERNKONTROLL SELV OM DET IKKE ER LYDOVERFØRING TIL HØREAPPARATENE?

Dette skyldes mest sannsynlig at høreapparatene ikke er tilbakestilt etter at de er frakoblet Compass. Tilbakestill dem ved å slå av og deretter på høreapparatene ved å åpne batterilukene, tell til 10, og lukk deretter igjen batterilukene.


KUNDEN HØRER UØNSKEDE PIPELYDER NÅR DE FÅR E-POST/TEKSTMELDINGER. HVORDAN KAN JEG SLÅ DEM AV?

Finn parameteren i telefoninnstillingene som gjelder lydvarsler, og deaktiver funksjonen (dette kan ligge under lydprofil, innstillinger for tekstmeldinger, lydvarsler osv.). Hvis kunden ikke klarer å finne denne innstillingen, kan du be dem ta kontakt med mobilforhandleren eller -produsenten.


HVA ER FORSKJELLEN MELLOM VEKT PÅ MUSIKK OG TALE VED STREAMING AV BLUETOOTH-LYD PÅ M-DEX?

Musikk-innstillingen er designet for å optimalisere musikkgjengivelsen, og Tale-innstillingen er designet for å optimalisere tale under samtaler på mobiltelefonen. Av og til vil man legge merke til en endring i intensitet ved bytte mellom disse innstillingene. Dette avhenger av hørselstapkonfigurasjonen, innstillinger for høreapparatet, tilpasningstype osv.


HVORDAN FUNGERER M-DEX SIN FREEFOCUS?

Venstre og høyre fokus fungerer ved at mikrofonmodusen settes til omnidireksjonal på fokussiden, og at en effektiv støyreduksjonsplan angis på motsatt side.  FreeFocus bruker hodets naturlige skyggeeffekt, som kan være hele 20 dB i de midterste til høye frekvensene, for å øke effekten. Korreksjonsmengden på motsatt side vil avhenge av lydmiljøet. Venstre og høyre fokus vil være mer effektivt når kilden er nærmere høreapparatbrukeren enn når kilden er langt unna.  Fokuset forfra/bakfra bruker fordelene til de retningsstyrte mikrofonene som er stilt inn som fast retningsstyrt i forovermodus, og som er omvendt i bakovermodus.


FUNGERER M-DEX SIN FREEFOCUS MED CIC?

Ved bruk av trådløse CIC-modeller vil FreeFocus-funksjonen fokusere til venstre, høyre og forfra (en indikasjon på ørets naturlige evne til å fokusere forfra). Det finnes ikke noe fokus bakfra, siden CIC-modeller bare har én omnidireksjonal mikrofon.


FUNGERER FREEFOCUS MED EN MONAURAL TILPASNING?

Ja, kunden kan velge mellom fokus forfra eller bakfra i en monaural tilpasning. Høyre eller venstre fokus er ikke tilgjengelig.


KAN FLERE BLUETOOTH-ENHETER KOBLES TIL EN M-DEX?

Flere enheter kan parkobles med en M-DEX, men bare ÉN enhet kan tilkobles om gangen. Tilkoblingen kontrolleres av Bluetooth-enheten, ikke av M-DEX. Hvis M-DEX allerede er tilkoblet en bestemt enhet (f.eks. en telefon), og hvis brukeren ønsker å koble til en annen enhet, må brukeren koble fra den gjeldende enheten før det opprettes tilkobling til den andre enheten.


KAN M-DEX BRUKES MED FASTTELEFON/KONTORTELEFON?

[Se dokumentet «Bruke M-DEX med fasttelefon»]


ER DET MULIG Å SAMMENKOBLE M-DEX TIL TO HØREAPPARATER SOM IKKE ER I SAMME SERIE (F.EKS. ET CLEAR-APPARAT PÅ DEN ENE SIDEN OG ET DREAM-APPARAT PÅ DEN ANDRE SIDEN)?

Sammenkobling av en M-DEX til to høreapparater i ulik serie er mulig, men det vil gi begrenset M-DEX-funksjonalitet. Det vil si at det ikke er en egen volumkontroll for venstre/høyre, FreeFocus er bare begrenset til fokus forfra og bakfra med streaming bare til det sist sammenkoblede apparatet.
 

MÅ PHONE-DEX SAMMENKOBLES TIL HØREAPPARATENE?

Nei, sammenkobling kreves ikke for PHONE-DEX.


MÅ TELESPOLER BRUKES FOR AT DET SKAL FUNGERE MED PHONE-DEX?

Nei, PHONE-DEX bruker Widexlink trådløs overføring som er kompatibel med alle trådløse DREAM-, CLEAR- og SUPER-høreapparatmodeller som ikke krever telespole.


CAN YOU HAVE MORE THAN ONE PHONE-DEX? KAN MAN HA FLERE ENN ÉN PHONE-DEX?

Ja, opptil 5 telefoner kan registreres til en PHONE-DEX-basestasjon.


HVORDAN REGISTRERER JEG FLERE PHONE-DEX-TELEFONER TIL PHONE-DEX-BASEN?

  1. Sett den nye telefonen i telefonbasen eller laderen.
  2. På telefonbasen trykker du og holder inne ikonet for å finne telefonen i 5–8 sekunder.
  3. Fjern telefonen fra telefonbasen eller laderen. Trykk på MENY / VELG OG REGISTRER, eller trykk på og

    REGISTRERER ... VENT LITT vises. Når registreringen er fullført, vises TELEFON REGISTRERT.

Hvis registreringen av telefonen fungerer som den skal, vil du høre en bekreftelsestone. Telefonen vil automatisk få tildelt det neste tilgjengelige telefonnummeret. Hvis registreringen av telefonen ikke fungerer som den skal, vil meldingen UTENFOR REKKEVIDDE ELLER INGEN STRØM VED BASEN vises på nytt.

 

JEG PRØVER Å REGISTRERE EN EKSTRA TELEFON I PHONE-DEX-BASEN, MEN PÅ SKJERMEN STÅR DET BARE «REGISTRERER…VENT LITT». HVA BØR JEG GJØRE?

Telefonen prøver kanskje fortsatt å kommunisere med den opprinnelige basen. Kontroller at den opprinnelige basen til den ekstra telefonen er koblet fra.


KAN PHONE-DEX BRUKES MED EN KONTORTELEFON?

Hvis kontortelefonen er digital, kan det være behov for en omformer, f.eks. Konexx Konference. Koble den til ved å koble den ene enden av omformeren til PHONE-DEX og den andre i kontakten på kontortelefonen der telefonen normalt kobles til.  Koble deretter til strømledningen. Det kan være litt statisk elektrisitet når du prøver den første gang.  Hvis dette er tilfelle, kan du bruke bryteren med nr. 1–4 for å forbedre signalet.


HVA GJØR JEG HVIS RC4-SKJERMEN VISER FEILMELDINGEN «ERR» OG «OR» PÅ TO SEPARATE LINJER?

Koble RC4 på nytt til høreapparatene.  Ta kontakt med teknisk kundestøtte hos Widex hvis problemet oppstår på nytt.


 KAN JEG KOBLE FLERE ENN ETT RC4 TIL ET SETT HØREAPPARATER?

[Se dokumentet «Bruke flere RC4-fjernkontroller»]


KAN JEG KOBLE ETT RC4 TIL HØREAPPARATER FRA ULIKE SERIER (F.EKS. ETT MIND440 OG ETT MIND330)?

Ja, men hvert høreapparat må programmeres separat. Kontroller at begge høreapparatene har samme antall programmer og samme fjernkontrollalternativer (f.eks., timer, skjermbelysning osv), slik at fjernkontrollkodene er like. Koble RC4 til det første høreapparatet som vanlig, og koble det deretter fra. Koble deretter til det andre høreapparatet, og koble det sammen til RC4.


HVORFOR KOMMER DET OPP RARE TALL OG BOKSTAVER PÅ RC4-SKJERMEN?

Den vanligste årsaken til en rar visning på RC4-skjermen er dårlige batterier. Bytt ut batteriene og koble sammen på nytt ved behov.


HVORDAN KAN JEG DEMPE HØREAPPARATENE MED RC-DEX?

Demp RC-DEX ved å trykke to ganger på «-» nederst på volumkontrollen. Gjenopprett standard volumnivå ved å trykke på «-» eller «+».


ER DET MULIG Å KOBLE SAMMEN EN RC-DEX TIL TO HØREAPPARATER SOM IKKE ER I SAMME SERIE? (F.EKS. ET CLEAR-APPARAT PÅ DEN ENE SIDEN OG ET DREAM-APPARAT PÅ DEN ANDRE SIDEN)?

Ja, RC-DEX kan sammenkobles med to ulike høreapparatserier. Høreapparatene må programmeres separat og ha samme antall lytteprogrammer. Pass på å nullstille høreapparatene etter at de er frakoblet Compass. Dette gjør du ved å åpne og lukke batteriluken.


KAN T-DEX BRUKES MED HØREAPPARATER FRA EN ANNEN PRODUSENT?

Ja, T-DEX er kompatibel med alle høreapparater utstyrt med telespole.


MÅ T-DEX SAMMENKOBLES MED HØREAPPARATENE?

Nei, T-DEX må ikke sammenkobles med høreapparatene. For å motta T-DEX-overføring må et telespoleprogram (T/MT) være aktivert i høreapparatene.


KUNDEN HAR FLERE ENN ÉN TV. ER DET MULIG Å SAMMENKOBLE MER ENN ÉN TV-DEX TIL HØREAPPARATENE?

Bare én TV-DEX-kontroller kan sammenkobles til høreapparatene, men kontrolleren kan brukes med flere TV-DEX-baser, slik at TV-DEX-en kan brukes til flere TV-er.  TV-Dex settes bare på plass i basen i 5 sekunder ved bytte til en annen TV.


HVA GJØR JEG NÅR TV-EN BARE HAR DIGITAL LYDUTGANG?

[Se dokumentet «Informasjon om TV-DEX digital lydeffekt»]


KAN TO PERSONER I SAMME HUSHOLDNING BEGGE BRUKE EN TV-DEX?

Hver enkelt person må da ha sin egen TV-DEX og koble hver base til en splitteenhet på TV-lydutgangen.


ER DET MULIG Å SAMMENKOBLE EN TV-DEX TIL HØREAPPARATER SOM IKKE ER I SAMME SERIE (F.EKS. ET CLEAR-APPARAT PÅ DEN ENE SIDEN OG ET DREAM-APPARAT PÅ DEN ANDRE SIDEN)?

Ja, TV-DEX kan kobles til to ulike serier høreapparater. De må programmeres separat og ha samme antall lytteprogrammer. Pass på å nullstille høreapparatene etter at de er frakoblet Compass. Dette gjør du ved å åpne og lukke batteriluken.


MÅ UNI-DEX SAMMENKOBLES MED HØREAPPARATENE?

Sammenkobling er ikke nødvendig for å bruke UNI-DEX.


VIL UNI-DEX FUNGERE MED EN DATAMASKIN SOM HAR EN SEPARAT HODETELEFONPLUGG OG MIKROFONPLUGG?

En adapter for hodetelefoner til PC som omgjør UNI-DEX 3,5 mm plugg til doble mikrofon-/lydplugger, må kjøpes.


VIL UNI-DEX FUNGERE MED EN FASTTELEFON SOM HAR EN HODETELEFONPLUGG?

UNI-DEX kan fungere med fasttelefon hvis hodetelefonpluggen er kompatibel.

LURER DU PÅ NOE?

Besøk vår brukerstøtte på Internett.
Bedriftsstøtte
Gå til toppen