PERSONVERNERKLÆRING FOR NETTSIDEBRUKERE

1. INNLEDNING

1.1 Hos WSA anerkjenner og respekterer vi personvernet til alle som oppgir sine personopplysninger. 

1.2 Denne personvernerklæringen beskriver hvordan WSA samler inn og behandler dine personopplysninger når du besøker og bruker denne nettsiden. 

1.3 Vi vil kun behandle dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lover, spesielt personvernforordningen (EU) 2016/679 («GDPR») og nasjonale personvernlover (samlet betegnet som «personvernlovgivning»). 

2. HVEM ER WSA?

2.1 «WSA» skal forstås som det lokale WSA-selskapet i ditt land. Det lokale WSA-selskapet er behandlingsansvarlig for dine opplysninger, noe som betyr at det lokale WSA-selskapet angir formål og metoder for behandling av dine opplysninger. Når denne personvernerklæringen bruker «vi», «oss» eller «WSA», referer den til det lokale WSA-selskapet i ditt land. Du finner kontaktinformasjonen til ditt lokale WSA-selskap nederst på nettsiden.

3. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN, FORMÅLET OG DEN JURIDISKE HJEMMELEN FOR BEHANDLING

3.1 Når du besøker og bruker denne nettsiden

3.1.1 Når du besøker og bruker denne nettsiden, samler vi inn informasjonskapsler og nettidentifikatorer om deg og hvordan du bruker nettsiden. F.eks. type nettleser, søkeord brukt på siden, IP-adressen din inkludert nettverksposisjon og informasjon om datamaskinen din.

3.1.2 Formålet med behandlingen er å optimalisere brukeropplevelsen og nettsidens funksjonalitet inkludert oppretting av statistikker. Denne behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å drive og forbedre nettsiden (artikkel 6, setning 1, bokstav f i GDPR).

3.1.3 Opplysningene vil bli slått sammen, og vi vil ikke bruke den til å identifisere deg. Se våre separate retningslinjer for informasjonskapsler som finnes under «Samtykkeinnstillinger» i popup-feltet nederst i venstre hjørne på nettsiden. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du kan trekke tilbake eller endre samtykket ditt ved å avvise informasjonskapsler i «Samtykkeinnstillinger» eller ved å sperre informasjonskapsler i nettleseren din.  

3.2 Når du bruker vårt kontaktskjema eller ShopFinder

3.2.1 Hvis du fyller ut et kontaktskjema eller bestiller time, eller når du bruker vår ShopFinder til å sende en timeforespørsel eller henvendelse til en spesifikk hørselsspesialist, vil vi behandle din kontaktinformasjon, din plassering, hørselsspesialisten vi sender personopplysningene dine til samt all informasjon du inkluderte i forespørselen din. I noen tilfeller vil vi også behandle informasjon om du har tatt en nettbasert hørselstest hos WSA. Legg merke til at vi ikke behandler resultatet av hørselstesten.

3.2.2 Formålet med behandlingen er å tilrettelegge for din forespørsel om å bli kontaktet eller bestille en time. Denne behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å samhandle med brukere av nettsiden (artikkel 6, setning 1, bokstav f i GDPR). Hvis du oppgir sensitive personopplysninger som helseinformasjon, vil vi bare behandle slike personopplysninger basert på ditt tidligere samtykke (artikkel 9, setning 2, bokstav a i GDPR).

3.3 Når du melder deg på nyhetsbrev 

3.3.1 Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, vil vi samle inn navn, e-postadresse, plassering og språket du ønsker å motta nyhetsbrevet på. 

3.3.2 Sending av markedsføringsmateriale og den nødvendige behandlingen av respektive personopplysninger er basert på samtykket til mottakeren for å motta nyhetsbrev (artikkel 6(1) (a) i GDPR). Dersom lokale lover krever em separat juridisk hjemmel for behandlingen av slikt innhold (f.eks. Danmark), behandles personopplysninger imidlertid for å ivareta vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre og samhandle med brukere av nettsiden (artikkel 6(1) (f) i GDPR).

4. SLIK SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Vi samler inn visse personopplysninger om deg direkte fra deg, for eksempel når du melder deg på nyhetsbrev eller fyller ut et kontaktskjema. Når du samhandler med nettsiden vår, henter vi inn tekniske data om utstyret ditt, nettleseraktiviteten og atferdsmønster. Vi samler inn disse personopplysningene ved å bruke informasjonskapsler eller annen lignende teknologi. I noen tilfeller innhenter vi også informasjon om at du tok en nettbasert WSA-hørselstest. 

5. VIDEREFORMIDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1 Når du bruker vår ShopFinder for å sende inn en timeforespørsel eller en henvendelse, deler vi dine personopplysninger med hørselsspesialisten du har valgt for å la hørselsspesialisten kontakte deg.  Hvis du har gjennomført en WSA nettbasert hørselstest, vil vi også dele dette med hørselsspesialisten. 

5.2 Hvis du bruker et kontaktskjema eller bestiller time uten å velge en lokal hørselsspesialist, vil vi dele din henvendelse med en lokal hørselsspesialist nær deg så hørselsspesialisten kan kontakte deg.

5.3 Personopplysningene dine blir videre delt med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne og derfor fungerer som våre databehandlere. Vi bruker tredjeparter til å sende ut nyhetsbrev og som vertstjenesteleverandører. Vi har inngått databehandlingsavtaler som overholder artikkel 28 i GDPR med alle våre databehandlere for å garantere at disse databehandlerne implementerer egnede organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak på en slik måte at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og sikrer beskyttelsen av dine rettigheter.

6. OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND 

6.1 Vi bruker servere som befinner seg i EU. Imidlertid kan noen av databehandlerne våre overføre personopplysningene dine til land utenfor EØS-området, inkludert, men ikke begrenset til USA. Passende garantier for overføring av personopplysninger til slike tredjeland er sikret med EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. (GDPR art. 46).

6.2 Dokumentasjon på at kommisjonens standardkontraktsklausuler er blitt inngått kan fås etter henvendelse ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som finnes i seksjon 10 og 11.

6.3 Vær også oppmerksom på at personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EØS-området ved bruk av informasjonskapslene på nettsiden vår. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler som finnes under «Samtykkeinnstillinger» i popup-feltet nederst i venstre hjørne på nettsiden.

7. DINE RETTIGHETER

7.1 Du har følgende rettigheter:

7.1.1 Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger. Dette gjør det mulig å motta en kopi av personopplysningene vi oppbevarer om deg, og å kontrollere at vi behandler dem på lovlig måte (art. 15 i GDPR).

7.1.2 Du har rett til å be om korrigering av dine personopplysninger som vi oppbevarer. Dette gjør at du kan få rettet ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg (art. 16 i GDPR).

7.1.3 Du kan ha rett til å be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. I den utstrekning det er nødvendig med videre behandling av dine personopplysninger, for eksempel for at vi skal overholde våre lovlige forpliktelser, eller for at lovpålagte krav skal etableres, håndheves eller forsvares, er vi ikke pålagt å slette dine personopplysninger (art. 17 i GDPR).

7.1.4 Du har rett til å fremme innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger der vår hjemmel er vår (eller tredjeparts) berettigede interesse og det er noe ved din spesielle situasjon som gjør at du vil motsette deg behandling på dette grunnlaget (art. 21 i GDPR). 

7.1.5 Du kan ha rett til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å suspendere behandlingen av personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til behandlingen (art. 18 i GDPR).

7.1.6 Du har rett til å motta de registrerte personopplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, i noen tilfeller, få det overført fra en databehandler til en annen uten problem (også kjent som dataportabilitet) (art.) 20 i GDPR).

7.1.7 Hvis behandlingen av dine personopplysningen er basert på samtykke fra deg, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Opphevelse av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før opphevelsen. Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket (art. 7, setning 3 i GDPR). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss via e-post på gdpr@wsa.com.

7.1.8 Kun for Frankrike: Hvis du er underlagt den franske loven for personvern, har du til enhver tid rett til å gi instruksjoner om hva som skal skje med dine personopplysninger etter din død

7.1.9 Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til det danske datatilsynet, til datatilsynet i landet du bor i eller der du mener et brudd på personvernslovgivning har oppstått (art. 77 i GDPR). 
Du finner datatilsyns kontaktinformasjon på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. DATAOPPBEVARING 

8.1 Personopplysninger om din bruk av nettsiden, jf. pkt. 3.1 vil bli slettet senest, i henhold til våre retningslinjer for informasjonskapsler  som finnes under «Samtykkeinnstillinger» nederst i venstre hjørne på nettsiden.

8.2 Personopplysninger innhentet ved at du har fylt ut et kontaktskjema, bestilt en time eller via ShopFinder, jf. pkt. 3.2, vil bli slettet senest tre måneder etter at du sendte inn forespørselen. 

8.3 Hvis du har meldt deg på våre nyhetsbrev, jf. pkt. 3.3, vil vi beholde personopplysningene dine så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss. Vi beholder dokumentasjon på ditt samtykke i samsvar med gjeldende foreldelseslov.  

8.4 Vi forbeholder oss imidlertid retten til å beholde dine personopplysninger for en utvidet periode hvis det anses som nødvendig for å etablere, utføre eller forsvare et juridisk krav eller for å imøtekomme våre juridiske forpliktelser.

9. DATASIKKERHET

9.1 Vi har innført hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger for å hindre at dine personopplysninger går tapt,blir brukt eller videreformidlet på uautorisert måte, modifisert eller videreformidlet. I tillegg vil bare ansatte og entreprenører som har et relevant og rimelig behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid, ha tilgang til dine personopplysninger.

10. KONTAKTINFORMASJON

Du finner kontaktinformasjonen til det lokale WSA-selskapet nederst på nettsiden.

11. VÅRT PERSONVERNOMBUD («DPO»)

11.1 Vi har oppnevnt et personvernombud.

11.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til denne personvernerklæringen, kontakt: dpo@wsa.com

12. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

12.1 Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i januar 2021 og vil bli kontinuerlig oppdatert i samsvar med gjeldende regler og praksis samt i samsvar med justeringer i våre forretningsprosedyrer. Du kan alltid finne den nyeste versjonen på våre nettsider.