TRUSOUND KOMPRESSION

Kompressoren i et høreapparat er den funktion, der justerer forstærkningen efter de aktuelle lydomgivelser og klientens høretab. Målforstærkningsindstillingerne i kompressoren er baseret på Widex tilpasningsrationalet, der fokuserer på tre forskellige lydniveauer: svage lyde, normale taleniveauer og kraftige lyde.

EN STRATEGI FOR SVAGE, NORMALE OG KRAFTIGE LYDE

Widex tilpasningsstrategien for svage lyde går ud på at holde dem over klientens høretærskel. Det indebærer en meget lav kompressionstærskel med EDRC (Enhanced Dynamic Range Compression), der har været kendt fra Widex høreapparater siden Senso Diva.

Den generelle tilpasningsstrategi for svage lyde er en normaliseringsstrategi, der stiler efter at matche en normalthørendes lydstyrkeopfattelse så meget som muligt.

Når det gælder normale taleniveauer, stiler Widex efter at skabe optimal taleforståelighed. Det opnås ved hjælp af et udligningssystem, hvor hvert enkelt frekvensområde forstærkes tilstrækkeligt til at gøre talekarakteristikaene hørbare for brugeren.

Forstærkningen optimeres også efter det omgivende lydmiljø gennem implementering af Speech Enhancer, der optimerer forstærkningen i områder med tale ved hjælp af taleforståelighedsindekset (Speech Intelligibility Index, SII).

Den generelle strategi for kraftige lyde er, at brugeren skal opfatte dem som lyd, men ikke som ubehagelig kraftig. Der anvendes en normaliseringsstrategi, hvor en lyd, der opfattes som kraftig af en normalthørende, også vil lyde kraftig for høreapparatbrugeren.

BRUGERPRÆFERENCER

Den hastighed, forstærkningen reguleres med i kompressorerne (attack- og releasetiderne), er en vigtig faktor for lydkvaliteten.

Forskning viser, at et langsomt kompressionssystem giver den bedste lydkvalitet, og at brugere generelt foretrækker meget lave kompressionshastigheder til de fleste inputniveauer.

Widex tilbyder en kompressor, der primært gør brug af langsom regulering, og som justerer forstærkningen efter det generelle lydniveau, men med et lineært systems lydkvalitet.

Desuden bevarer kompressoren de spektrale og temporale kontraster i talesignaler.

INTEREAR

Hvad angår nogle af de nyere serier af Widex høreapparater med InterEar funktioner, kan TruSound kompressionssystemet udveksle data i et koblet par høreapparater. Det kalder vi IE TruSound kompression. Det betyder f.eks., at det er nemmere for brugeren at finde stemmen i en forsamling af mennesker.

InterEar teknologien i IE TruSound kompression forstærker svage input, normale taleinput og kraftige input via en adaptiv forstærkningsalgoritme. Inspireret af teorien om interaural niveauforskel (Interaural Level Difference, ILD), der er en forudsætning for at kunne lokalisere lydkilden, optimerer IE TruSound kompression forstærkningsjusteringerne og det generelle output.

HAR DU SPØRGSMÅL? 

Besøg vores online-supportområd
Online-supportområd
Gå til toppen